Osaamisen johtamisen trendit: työssä oppimiseen panostetaan ja koulutukseen osallistetaan työyhteisö ja asiakkaat

12.03.2014 13:12

Organisaatiot panostavat yhä enemmän työssä oppimiseen. Trendin taustalla on vaade uudenlaiselle ennakoivalle osaamisen johtamiselle, jossa osaaminen ymmärretään entistä yhteisöllisemmäksi toiminnaksi sekä välineeksi saavuttaa organisaation tavoitteet.

Lisäksi perinteisen koulutuksen keinot monimuotoistuvat: sitä täydentävät digitaalisuus, opittujen asioiden siirtäminen suunnitelmallisesti osaksi omaa työtä sekä kollegoiden, esimiehen ja asiakkaiden osallistaminen kehittymiseen.

Organisaatiot panostavat työssä oppimiseen

Organisaatioilla on selvä tarve kytkeä osaamisen kehittäminen entistä paremmin osaksi päivittäistä työtä. Elinkeinoelämän keskusliiton Työ, verkot ja verkostot – Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu -raportista (2013) selviää, että EK:n jäsenyritykset kasvattavat lähivuosina juuri erilaisia työssä oppimisen tapoja kuten mentorointia, osaamisen siirtoa, tehtävä- ja työkiertoa sekä projekteissa oppimista. Raportissa todetaan, että osaamisen kehittämistä voidaankin pitää jatkuvana monipuolisten tapojen prosessina, jonka tuloksia mitataan tehokkaampana yritystoimintana, ei suoritettuina kursseina.

Trendi noudattaa 70:20:10-mallia, jossa työelämässä oppiminen jakautuu 70-prosenttisesti omassa työssä oppimiseen, 20-prosenttisesti toisilta oppimiseen ja 10-prosenttisesti varsinaiseen koulutukseen.

Mitä osaamista organisaatiosi tarvitsee tulevaisuudessa?

”Tyypillisesti organisaatioilla on varsin hyvä käsitys nykytilassa tarvittavista osaamisista, erityisesti toimialan substanssiosaamisesta”, toteaa Service Manager Kirsi Ikonen henkilöstöjohtamisen asiantuntijayritys Virvosta. ”Nykytilan osaaminen ei aina palvele tulevaisuuden tarpeita. Haasteellisinta on tunnistaa niitä tulevaisuuden osaamisia, joita organisaation ydinliiketoiminnassa menestymisen kannalta on olennaisen tärkeää kehittää tai muuten hankkia jo tänään.”

Ikosen mukaan perinteisillä osaamisen johtamisen malleilla ei saada kriittisiä osaamisia tarpeeksi nopeasti osaksi henkilökohtaista kehittymistä. ”Tarvitaan uutta näkökulmaa, jossa osaaminen ymmärretään tavoitteiden saavuttamisen välineenä ja osaamisen kehittäminen nykyistä yhteisöllisempänä toimintana”, Ikonen sanoo.

Työssä oppiminen haastaa koulutusyritykset

EK:n mukaan osaamisen kehittämisen siirtyminen koulutuksesta työssä oppimiseen haastaa myös koulutus- ja valmennusyritykset. Miten ne tarjoavat palveluja, jotka tukevat työssä oppimista?

”Oli oppimisen keino mikä tahansa, koulutuksen suunnittelussa on edelleen tilausta osaamisen kehittämisen asiantuntijalle. Keskeistä myös työssä oppimisessa on tunnistaa tarpeet, asettaa oppimiselle selkeät tavoitteet ja suunnitella kehityspolku. Ja myös työssä oppimisesta odotetaan tuloksia, joiden todentamisessa valmennusyritykset ovat ammattilaisia”, sanoo Marjo Silvo, joka vastaa Markkinointi-instituutin koulutustarjonnasta.

Perinteinen koulutus syntyy uudestaan

Vaikka painopiste siirtyy työssä oppimiseen, kouluttautuminen työn ohessa elää edelleen – se vain limittyy uusine muotoineen työssä oppimiseen.

  1. Kannettavat laitteet tuovat ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen käden ulottuville. Miltä kuulostaa vaikkapa omassa tabletissasi henkilökohtainen oppimisen ohjaaja, personal learning trainer, joka tukee sinua joka päivä oppimaan uutta työssäsi?
  2. Digiratkaisut mahdollistavat täysin uudenlaisen oppimisen. Murtoaan odottaa mm. pelillistämisen hyödyntäminen osaamisen kehittämisessä.
  3. Koulutuspäivien rooli muuttuu: niissä keskitytään tekemiseen, jossa ihmisten kohtaaminen ei ole korvattavissa digitaalisin keinoin, kuten verkostoitumiseen, keskusteluun ja arvon tuottamiseen yhdessä.
  4. Ennen koulutusjaksoa ja sen jälkeen huolehditaan siitä, että opittu todella siirtyy osaksi arkea. Kehittyminen tehdään näkyväksi myös siten, että jokainen osallistaa omaan kehittymiseensä kollegoita, esimiehiä ja ennen kaikkea omia asiakkaitaan.
  5. Tulevaisuuden menestyjäorganisaatiot eivät keskity vain osaamisen kehittämiseen. Ratkaisevaa on tulevaisuudessa henkilöstön aloitteellisuus, luovuus ja intohimo.

HR tukee nyt muutosta ja resursoi selviytymistaistelua

HR-päättäjille tehdyn kyselyn mukaan organisaatioiden tärkeimpiä kehityshankkeita tulevalle puolelletoista vuodelle ovat esimiestyön kehittäminen ja HR:n tuki muutosjohtamiseen. Tärkeimmiksi HR:n tavoitteiksi nähdään organisaation suorituskyvyn tehostaminen ja muutoshankkeiden läpivieminen. (HR-johdon tulevat kehityshankkeet -tutkimus 2014.)

Mitä tutkimuksen tulokset kertovat tämän hetken työelämän ilmiöistä ja tilanteista, joissa organisaatiot elävät?

Lue koko juttu

Paljonko aikuisopiskelu vie aikaa?

Työn ohessa opiskeltavien koulutusten etu on juuri se, että ne on suunniteltu oman päivätyön ohessa suoritettavaksi. Aikataulut joustavat yksilöllisesti, ja ajankäyttö riippuu oikeastaan enimmäkseen sinusta itsestäsi.

Osa opiskelijoista suhtautuu opiskeluun tavoitteellisesti ja intohimoisesti, jolloin he käyttävät siihen jopa useita iltoja viikossa. Osa saman koulutuksen suorittavista puolestaan haluaa edetä rivakasti, jolloin he tekevät samat harjoitukset vain muutamassa tunnissa.

Lue koko juttu

 


Tiesitkö, että koulutus
on ratkaisu monenlaisiin
liiketoiminnan haasteisiin?

www.markinst.fi

94 %

SUOSITTELEE
KOULUTUSTAMME

Asiakaskysely 2014

UUSIMMAT BLOGGAUKSET
Marjo Silvo:
Joka toinen suomalainen on asiantuntija
Oskari Vesterinen:
Asiakaskokemus ei pääty ulko-ovelle
Timo Soikkeli:
Myyjä, älä ole ostamisen esteenä
Mauri Halonen:
Tehokas kannustinjärjestelmä palkitsee asiakaskokemuksesta